Serbia - Setelit - Banknotes - Look also ->> Yugoslavia - Serbian dinar

-
2005-2011
Serbia 10 Dinara 2006 P46 UNC 2€
Serbia 20 Dinara 2011 UNC 1,20€
Serbia 50 Dinara 2011 P48 UNC 3€
Serbia 100 Dinara 2012 P-NEW UNC 3,65€
Serbia 200 Dinara 2005 P42 UNC 6,05€
Serbia 500 Dinara 2011 P43a UNC 14,95€
Serbia 1000 Dinara 2006 P52 UNC 29,95€
-
Serbia 2000 Dinara 2011 P53 UNC 37,50€
 
 
 
 
 
 
-

 

 

 

 

 

 

 

-